இயற்கையைத் தேடி!

image of a girl going through a tunnel, post tile on image

நம் உடலாலும், மனதாலும், சமுதாய பங்கேற்பாலும், நாம் இயற்கை விதிகளை மீறுகிறோமா? அப்படி மீறுகிறோம் என்றால், எவ்வழியில் மீறுகிறோம் என்ற புரிதல் நம்மிடம் இருக்கிறதா? ஒரு நோய் உருவாகும் முன்பே நம் உடல் நமக்கு தெரிவிக்கும் அறிகுறிகளை கவனிக்காமல் விட்டுவிடுகிறோமோ? எதை மீறிவிட்டு பின்பு மனம் வருந்துகிறது? சமுதாய இயற்கை என்று ஒன்று இருக்கிறதா? ஒரு தனிமனிதனுக்கு சமுதா இயற்கை விதிகளில் எத்தகைய பங்கேற்பு இருக்கிறது?

Read More

Nature is Home; not a Place to Visit

Background image of a human form and title over it

What is Nature? The lush green meadows, the tall forests, the snow-capped mountains – the natural environment – is that all nature is about? Do we observe and comprehend Nature? Anything that’s thrown in the air ought to fall back to the ground. To understand this phenomenon, one does not need to be educated, know science, be a philosopher, or a genius. Can you answer the other questions in this post without googling? It’s not about if you are knowledgeable or know the science behind it. It’s simple – have you observed it in your body before? 

Read More

And Yet It Moves!

Image of Maple leaf. Title text on the image.

At several periods in the course of human history, human assumptions and beliefs have been challenged by people who observed Nature. Though such people may face opposition and their theories may eventually die, the truth in their words shall not. ‘In Pursuit of Nature’ is a blog series about looking for Nature in everything, for Man – his science, his religion, and his doctrines – are susceptible to falsification, but not Nature!

Read More

At the Zebra-crossing of Evolution!

Sometimes it made me think that how we lived our life is not as important as what we are passing to the next generation. It’s like we are at the zebra-crossing, having waited for sometime, the pedestrian go signal is finally beeming green. And we have very litte time before which we should pass on to the next generation a more refined form of lives than we had ours. It’s a great responsibility for it’s impact can be felt even after a thousand years in the hearts and minds of the humans who would exist then. 

Read More

Ying & Yang: Making children open to listening to both sides of the coin

It feels like it is human nature to be selectively biased toward one side only. Is it then possible to raise an individual who takes a willing interest to listen to both sides of the coin? I am leaving this post open for discussion and inputs. How do you think adults can influence children to get to see both sides? 

Read More

The power in Examples of great lives!

From the depth of this story that had brought tears in me years ago, there came the force to write about inspiring children to be united at the roots. Whenever time permits or as a daily routine, share with your children inspiring examples that have revolutionized the traditional thinking patterns of humans.

Read More

Why not to use ‘We & they’!

Some words that we use though might seem trivial, can be potentially carrying the seed to generate differences in children unintentionally. One such is the ‘we and they.’

Read More

Encouraging children to Voice-out against social discriminations

When the child (referred to in post S) was not allowed to play football because the boys considered football to be a boys’ game, or when the friends in the play area ridiculed the boy for the minimal possessions, how should children be encouraged to voice-out their stance?

Read More

Unyielding to Opportunistic Forces

title banner

As they grow, children might have to face many opportunistic forces that can be aimed at fulfilling their own socio, economical, political, religious, cultural agenda. The strong and unbiased perceptions we instill in them in the next few years are the only shields they’ll carry in the future to protect themselves from opportunistic forces. 

Read More

Time to turn down the Taboos

title banner

Let’s foresee ourselves as those progressive set of people who drove the change, who our grandchildren will look up to!

Read More